Хөдөлбөрийн аюулгүй байдал


ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН

ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

 

Нэг. Зорилго

1.1 Компанийн“Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж” ажиллах зорилгыг дээдлэнхөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн талаар баримтлах үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төлөвлөлт, хяналт, сайжруулалт, урамшууллын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг хангах, ажилтан бүр аюулгүй, эрүүл, орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг бүрдүүлэхэд оршино.

1.2 Бодлогын баримт бичигт тусгасан үндсэн зарчим, тогтолцоог холбогдох хууль, дүрэм, стандартыг мөрдлөг болгон үйлдвэрлэлийн дадлага, тэргүүний туршлага дээр тулгуурлан хэрэгжүүлэх эрхзүйн бичиг баримт болгож баталгаажуулах

            

Хоёр.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны

эрүүл ахуйн талаар баримтлах үндсэн тулгуур зарчим

2.1 Нийт ажилтнууд болонхувь хүн бүрийн эзэмшсэн мэргэжил, ур чадвар, туршлагыг компанийн технологийн процесс, найдвартай, үр ашигтай үйл ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг, эрхэмлэхүнэт зүйлд тооцно.

2.2 Компанийн ажилтан бүрийг ажлын байрны аюулгүй, эрүүл орчинд ажил үүргээ гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж, амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалаххяналт, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх

2.3 Ажилтан бүрийг аюулгүй ажиллах арга барилд сургаж дадлагажууланаюулыг тодорхойлж, эрсдлийг үнэлэх, болзошгүй аливаа аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зан үйлд сурган, төлөвшүүлж, хэвшүүлэх

2.4 Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж олон улсад мөрдөж буй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо, стандартыг нэвтрүүлж, компанийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэн бизнесийн нэр хүндийг өсгөх  

2.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах, сайжруулах ажлыг тасралтгүй сайжруулах  “Төлөвлөх-Хийх-Хянах-Дахин сайжруулах” зарчмыг баримталж, стратеги зорилтын гүйцэтгэл, харьцуулалт, үр дүнгийн хэмжүүртэй болох

2.6 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг сайжруулах, бодлогын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр шилдэг, сайн ажилласан хэлтэс, салбар, алба,дэд станцын хамт олон, ажилтныг шагнаж урамшуулах тогтолцоо нэвтрүүлэх

2.7 Олон нийтийн оролцоо, саналыг харгалзан тусгаж ХАБЭА-н чиглэлээр хийх ажлыг төлөвлөж гүйцэтгэх

2.8 ХАБЭА-н талаар ажилтан бүрийн  хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байна.

2.9 Энэхүү бодлогын биелэлтийг үнэлэх ба хангахад хөндлөнгийн дүгнэлт хийлгэх.

2.10ХАБЭА-н асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж хамтран ажиллах, тогтмол сайн ажиллаж буй зөвлөлийн гишүүдийг урамшуулах тогтолцоо бүрдүүлэх

 

Гурав. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар

баримтлах стратегийн зорилго, түүнийг хэрэгжүүлэх зорилт

 3.1 Компанийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар баримтлахад бодлогод дараах стратегийн зорилгыг дэвшүүлж байна.

Нийт ажилтнууд болон хувь хүн бүрийн эзэмшсэн мэргэжил, ур чадвар, туршлагыг компанийн технологийн процесс, найдвартай, үр ашигтай үйл ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг, эрхэмлэх үнэт зүйлд тооцох тэргүүлэх чиглэлээр.

 3.1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах талаар ажилтнуудын эзэмшсэн мэдлэг, арга барил, туршлагыг бусад ажилтнууд, залуу, дунд үед өвлүүлэн үлдээх, зааж сургах сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага, аюулгүй ажиллагааны заавартай болох

3.1.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, аюул эрсдлийг таньж мэдэх, хяналтандаа байлгах талаар явуулсан сургалт, хийсэн ажлыг үнэлж шилдэг тэргүүний ажилтан, хэлтэс, алба, дэд станцын хамт олныг шалгаруулж урамшуулж байх тогтолцоо нэвтрүүлэх

3.1.3   Аюулгүй ажиллах арга барилыг ажилтнуудад эзэмшүүлэх видео хичээл хийх

3.1.4 Ажилтан бүрт амь нас, эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл байхын ач холбогдлыг таниулж хувь хүнийг төлөвшүүлэх, нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг, хариуцлагыг ухамсарлуулах чиглэлийн арга хэмжээг тогтмол оновчтой зохион байгуулах

 

Компанийн ажилтан бүрийг ажлын байрны аюулгүй, эрүүл орчинд ажил үүргээ гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж, амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалаххяналт, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх хүрээнд:

3.2.1Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах, сайжруулах чиглэлд холбогдох хууль, эрхзүйн баримт бичиг, норм, стандарт, дүрэмд заасан зардлыг төлөвлөж, зориулалтын дагуу зарцуулж хэвших

3.2.2 Ажлын байр бүрийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар Олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлага хангахуйц болгох үе шаттай хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

3.2.3 Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөл болон химийн бодисын ууршилт,  соронзон орны нөлөөлөл дор ажилладаг ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах цогц арга хэмжээг авах

3.2.4 Ажлын байр, ажилтан бүрийг хамарсан аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, зааврыг боловсруулж мөрдөж ажиллах

3.2.5Ажилтнуудад тавигдах эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллах арга барил, дүрэм журмыг сурах, эзэмших чадварын шаардлага, нормыг тогтоох

3.2.6 Дэд станц, ажлын байр, хэрэглэж буй багаж хэрэгсэл, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавигдах шаардлага, компанийн стандартыг боловсруулж мөрдөх

3.2.7 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлээр хийгдэж буй ажлуудад тасралтгүй шат шатны удирдлага, Компанийн гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит үзлэг, шалгалт хийх тогтолцоог бүрдүүлэх

3.2.8Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар зөрчил гаргасан ажилтнуудад хариуцлага тооцох тогтолцоог компанийн дотоод журамд бүлэг болгон оруулах

 

Ажилтан бүрийг аюулгүй ажиллагаанд сургаж, дадлагажуулан аюулыг тодорхойлж, эрсдлийг үнэлэх, болзошгүй аливаа аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зан үйлд сурган, төлөвшүүлж, хэвшүүлэх хүрээнд

3.3.1Аюулгүй ажиллах арга барилд суралцах, дадлага хийх боломж бүхий сургалтын зориулалт бүхий дэд станц, ажлын байртай болох

3.3.2 “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Цахилгаан хуваарилах байгууламжинд сэлгэн залгалт, аваари устгах журам”, Аюулгүй ажиллагааны заавруудаар сургалтын видео хичээл хийж сургалтанд ашиглах

3.3.3 Ажлын байр болон ажлын явцад учирч болзошгүй аюул, эрсдлийг таних, тодорхойлох, хяналтандаа байлгах, арилгах арга барилд сургах хөтөлбөр, гарын авлага гаргах

 Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж олон улсад мөрдөж буй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо, стандартыг нэвтрүүлж, компанийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэн бизнесийн нэр хүндийг өсгөх чиглэлээр

3.4.1 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага. OHSAS 18001:2012 стандартыг компанийн хэмжээнд нэвтрүүлэх

3.4.2 Олон улсад болон Монгол улсад мөрдөхөөр заасан шинэ болон шинээр нэвтэрч буй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн тухай стандарт, техникийн шаардлагыг мөрдөж, хэрэгжүүлж ажиллах

3.4.3 Үйлдвэрлэлийн осолгүй, зөрчилгүй ажиллах зорилт тавьж, хэлтэс, салбар, технологийн албадын аюулгүй ажилласан байдлыг дүгнэх үзүүлэлтийг онцгой эрхэм байр сууринд байлгах 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах, сайжруулах ажлыг тасралтгүй сайжруулах  Төлөвлөх-Хийх-Хянах-Дахин сайжруулах зарчмыг баримталж, стратеги зорилтын гүйцэтгэл, харьцуулалт, үр дүнгийн хэмжүүртэй болох 

3.5.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлд хийгдэж буй ажил бүрийн төлөвлөлтийг оновчтой хийх, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн чанар, үр дүнд хяналт тавьж, харьцуулалт хийх, дахин сайжруулах зарчмыг мөрдөх

3.5.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн чиглэлээр хийсэн ажил бүрийн тухайн үеийн түвшин, үр дүнг хэмжиж үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тогтолцоог бүрдүүлэх 

            

Олон нийтийн оролцоо, саналыг харгалзан тусгаж ХАБЭА-н чиглэлээр хийх ажлыг төлөвлөх чиглэлээр

3.6.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлд хийгдэж буй болон шинээр хийхээр төлөвлөж буй ажлуудын талаар ажилтнуудын санал, хүсэлтийг тусгаж, уян хатан, нээлттэй, ил тод ажиллах

3.6.2 Ажилтнуудаас гаргасан санал, санаачлыгыг ажил хэрэг болгох, дэмжих, хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан, гарсан үр дүнгийн талаар эргэж мэдээлж хэвших

 

ХАБЭА-н талаар компанийн ажилтан бүрийн болон бусад нийлүүлэгч, гэрээт ажил гүйцэтгэгчдийн  хүлээх, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох хүрээнд

3.7.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар ажилтан бүрийн хүлээх үүрэг, хариуцлагыг хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт, хамтын гэрээ зэрэг холбогдох хууль, эрхзүйн бичиг баримтанд тодорхой тусгах

3.7.2 Компанид бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэх бусад хуулийн этгээдтэй байгуулах гэрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар баримтлах нэгдсэн бодлого, заалтыг оруулж байх, мөрдүүлж ажиллах

  

Энэхүү бодлогын биелэлтийг үнэлэх ба хангахад хөндлөнгийн хяналт, аудит хийлгэх чиглэлээр

3.8.1 Компанийн хэмжээнд бодлогын бичиг баримтыг хэрэгжүүлэх чиглэлд хийгдэж буй ажлуудын явц, үр дүнд хөндлөнгийн хяналт, аудитыг хийлгэж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, сайн үйл ажиллагааг дэмжих, бататгаж ажиллах

3.8.2 Компанийн дотоодод хэлтэс, салбаруудаас ажлын хэсэг томилж харилцан бие биенээ хянах, туршлага судлах боломжийг бүрдүүлэх

 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж хамтран ажиллах, тогтмол сайн ажиллаж буй зөвлөлийн гишүүдийг урамшуулах тогтолцоо бүрдүүлэх

3.9.1 Орон тооны бус зөвлөлийн хараат бус биеэ даасан байдлаар ажиллах боломжийг бүрдүүлэх

3.9.2 Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг дүгнэж, тогтвортой, сайн ажиллаж буй зөвлөл болон зөвлөлийн гишүүдийг урамшуулах

3.9.3 Орон тооны бус зөвлөлөөс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг сайжруулах, ажлын байранд аюулгүй, эрсдэлгүй ажиллах арга барилд сургах, ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, чадварлаг ажилтнуудын туршлагыг нэвтрүүлэх, олон нийтийн хүртээл болгох зэрэг зохион байгуулах ажлын зардлыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зардалд тусган ажиллах боломжийг бүрдүүлэх

 

ХАБЭА-н чиглэлээр шилдэг тэргүүний арга ажиллагаа, багаж хэрэгсэлийн талаар туршлага судлах, сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах чиглэлээр

3.10.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад туршлага судлах, сургалтанд хамруулах, шилдэг, тэргүүний арга ажиллагааг нэвтрүүлэх бодлогыг дэмжиж ажиллах

3.10.2 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, багаж, хэрэгслийн олон улсын үзэсгэлэнд ажилтнаа оролцуулж, шинээр нэвтрүүлэх тогтолцоо бүрдүүлэх

 

Дөрөв. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах

бодлогыг хэрэгжүүлэх үе шат, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн

 

4.1 Компанийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлогыг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Нэгдүгээр үе шат /2016-2018 он/:Ажлын байр бүрийг аюулгүй ажиллагааны заавар, сургалтын хөтөлбөртэй болгож, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлд хийсэн ажлыг үнэлэх идэвхжүүлэлт, урамшуулал, хяналт, хариуцлагын тогтолцоог нэвтрүүлж, аюул эрсдлийг таних, арилгах удирдлагын систем нэвтрүүлж, олон улсын стандартыг нутагшуулах, эрхзүйн орчныг сайжруулах үе. 

 

4.1.1 Нэгдүгээр үе шатанд хүрэх үр дүн:

4.1.1.2 Ажлын байр бүрийг аюулгүй ажиллагааны заавартай болгох.

4.1.1.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах талаар ажилтнуудын эзэмшсэн мэдлэг, арга барил, туршлагыг бусад ажилтнууд, залуу, дунд үед өвлүүлэн үлдээх, зааж сургах сургалтын хөтөлбөр, эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх

4.1.1.4 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, аюул эрсдлийг таньж мэдэх, хяналтандаа байлгах талаар хийсэн ажлыг үнэлж шилдэг тэргүүний ажилтан, хэлтэс, алба, дэд станцын хамт олныг шалгаруулж урамшуулдаг болсон байна

4.1.1.5  Аюулгүй ажиллах арга барилыг ажилтнуудад сургаж эзэмшүүлэх видео хичээл, мэдлэгийн шалгалт авах электрон программтай болсон байна

4.1.1.6Ажлын байр бүрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар Олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлага хангахуйц болгох үе шаттай хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

4.1.1.7 Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлдажилладаг ажилтнуудад хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох, ажлын нөхцөлд тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглүүлэх, ажлын цагийг оновчтой болгож мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл үүсгэх хүчин зүйлийг хяналтанд байлгах суурийг бүрдүүлэх

4.1.1.8 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага. OHSAS 18001:2012 стандартыг компанийн хэмжээнд нэвтрүүлэх эрх зүйн орчныг бүрэн бүрдүүлэх. Удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэхтэй холбоотой бичиг баримт бусад холбогдох шаардлагыг биелүүлэх

4.1.1.9 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн чиглэлээр хийсэн ажил бүрийн тухайн үеийн түвшин, үр дүнг хэмжиж үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тогтолцоог бүрдүүлэх 

4.1.1.10 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлд хийгдэж буй болон шинээр хийхээр төлөвлөж буй ажлуудын талаар ажилтнуудын санал, хүсэлтийг тусгаж, уян хатан, нээлттэй, ил тод ажиллах

4.1.1.11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар ажилтан бүрийн хүлээх үүрэг, хариуцлагыг хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт, хамтын гэрээ зэрэг холбогдох хууль, эрхзүйн бичиг баримтанд тодорхой тусгах

4.1.1.12 Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг дүгнэж, тогтвортой, сайн ажиллаж буй зөвлөл болон зөвлөлийн гишүүдийг урамшуулах

4.1.1.13 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад туршлага судлах, сургалтанд хамруулах, шилдэг, тэргүүний арга ажиллагааг нэвтрүүлэх бодлогыг дэмжиж ажиллах

4.1.1.14 Ажилтнуудад тавигдах эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллах арга барил, дүрэм журмыг сурах, эзэмших чадварын шаардлага, нормыг тогтоох

4.1.1.15 Нийт дэд станц, ажлын байрны 30-иас доошгүй хувийг хамруулж хэрэглэж буй багаж хэрэгсэл, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавигдах шаардлага, компанийн стандартыг боловсруулж мөрдөх

4.1.1.16 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлээр хийгдэж буй ажлуудад тасралтгүй шат шатны удирдлага, Компанийн гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит үзлэг, шалгалт хийх тогтолцоо бүрдсэн байх 

4.1.1.17 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар зөрчил гаргасан ажилтнуудад хариуцлага тооцох тогтолцоог компанийн дотоод журамд бүлэг болгон оруулсан байх

 

Хоёрдугаар үе шат /2019-2022 он/:Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага. OHSAS 18001:2012 стандартыг компанийн хэмжээнд нэвтрүүлж, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулж,ажлын байр бүрт тавигдах шаардлага, стандартыг боловсруулж, аюулгүй ажиллагааны сургалтын дэд станц, полигонтой болох үе

 

4.1.2 Хоёрдугаар үе шатанд хүрэх үр дүн:

 

4.1.2.1 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага. OHSAS 18001:2012 стандартыг бүрэн нэвтрүүлжбатламж гэрчилгээ авах

4.1.2.2 Нийт дэд станц, ажлын байрны 90-ээс доошгүй хувийг хамруулж хэрэглэж буй багаж хэрэгсэл, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавигдах шаардлага, компанийн стандартыг боловсруулж мөрдөх

4.1.2.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр 2 жил тутамд гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад туршлага судлах, сургалтанд хамруулж хэвшиж, шилдэг, тэргүүний арга ажиллагаа, Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж, хэрэгслийг шинээр нэвтрүүлнэ 

4.1.2.4 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, аюул эрсдлийг таньж мэдэх, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлнэ.

4.1.2.5 Ажилтан бүр амь нас, эрүүл мэндээ хамгаалах, аюул эрсдлээс өөрийгөө болон бусад нөхдөө хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, амь нас, эрүүл мэндээ давхар даатгуулах хүсэл эрмэлзэл бүрдсэн байх

4.1.2.6 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах, сайжруулах чиглэлд холбогдох хууль, эрхзүйн баримт бичиг, норм, стандарт, дүрэмд заасан зардлыг төлөвлөж, зориулалтын дагуу зарцуулж хэвших

4.2 Компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг дараах байдлаар тогтооно

 

Шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийн хувь хэмжээ /%/

Нэгдүгээр үе шат

/2018 оны түвшинд/

Хоёрдугаар үе шат

/2022 оны түвшинд/

1

Ажлын байр бүрийг аюулгүй ажиллагааны заавартай болгох.

100

 

 

 

2

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах талаар ажилтнуудын эзэмшсэн мэдлэг, арга барил, туршлагыг бусад ажилтнууд, залуу, дунд үед өвлүүлэн үлдээх, зааж сургах сургалтын хөтөлбөр, эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх

100

 

 

 

3

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, аюул эрсдлийг таньж мэдэх, хяналтандаа байлгах талаар хийсэн ажлыг үнэлж шилдэг тэргүүний ажилтан, хэлтэс, алба, дэд станцын хамт олныг шалгаруулж урамшуулдаг болсон байна

100

 

4

Аюулгүй ажиллах арга барилыг залуу үед сургах видео хичээл, мэдлэгийн шалгалт авах электрон программтай болсон байна

100

 

5

Ажлын байр бүрийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар Олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлага хангахуйц болгох үе шаттай хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

60

100

6

Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөл ажилладаг ажилтнуудад хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох, ажлын нөхцөлд тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглүүлэх, ажлын цагийг оновчтой болгож мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл үүсгэх хүчин зүйлийг хяналтанд байлгах суурийг бүрдүүлэх  

60

100

7

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага. OHSAS 18001:2012 стандартыг компанийн хэмжээнд нэвтрүүлэх эрх зүйн орчныг бүрэн бүрдүүлэх

60

100

8

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн чиглэлээр хийсэн ажил бүрийн тухайн үеийн түвшин, үр дүнг хэмжиж үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тогтолцоог бүрдүүлэх 

80

100

9

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлд хийгдэж буй болон шинээр хийхээр төлөвлөж буй ажлуудын талаар ажилтнуудын санал, хүсэлтийг тусгаж, уян хатан, нээлттэй, ил тод ажиллах

 

70

30

10

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар ажилтан бүрийн хүлээх үүрэг, хариуцлагыг хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт, хамтын гэрээ зэрэг холбогдох хууль, эрхзүйн бичиг баримтанд тодорхой тусгах

100

 

11

Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг дүгнэж, тогтвортой, сайн ажиллаж буй зөвлөл болон зөвлөлийн гишүүдийг урамшуулах

100

 

12

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад туршлага судлах, сургалтанд хамруулах, шилдэг, тэргүүний арга ажиллагааг нэвтрүүлэх бодлогыг дэмжиж ажиллах

60

100

13

Ажилтнуудад тавигдах эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллах арга барил, дүрэм журмыг сурах, эзэмших чадварын шаардлага, нормыг тогтоох

40

100

14

Нийт дэд станц, ажлын байр, тэдгээрт хэрэглэж буй багаж хэрэгсэл, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавигдах шаардлага, компанийн стандартыг боловсруулж мөрдөх

30

90-ээс дээш хувь

15

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах чиглэлээр хийгдэж буй ажлуудад тасралтгүй шат шатны удирдлага, Компанийн гүйцэтгэх захирлын үзлэг, шалгалт хийх тогтолцоо бүрдсэн байх 

80

100

16

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах талаар зөрчил гаргасан ажилтнуудад хариуцлага тооцох тогтолцоог компанийн дотоод журамд бүлэг болгон оруулсан байх

80

100

 

Тав.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт

5.1Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар бодлогын бичиг баримтанд тусгагдсан үндсэн тулгуур зарчмыг баримтлан стратегийн зорилт, зорилгын хүрээнд хийгдэх ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан хэлтэс, нэгж хариуцан жил бүр төлөвлөж, бодлогын хувьд зангидаж ажиллана.

5.2 Бодлогыг хэрэгжүүлэх стратегийн зорилт, зорилгын хүрээнд хийгдэх ажлыг оновчтой зөв төлөвлөхөд олон нийтийн санал асуулга авч ажиллана.

5.3Бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын явц, үр дүн, хүндрэлтэй асуудал, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар саналаа гүйцэтгэх захирлын зөвлөлд жил тутам танилцуулж ажиллана.

5.4 Бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

5.4.1 Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос

5.4.2 Компанийн үндсэн бус үйл ажиллагаа буюу төлбөртэй үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос

5.4.3 Улсын төсвийн хөрөнгөөр

5.4.4 Гадаадын зээл, буцалтгүй тусламж, төсөл хөтөлбөрөөс

5.4.5 Гадны засгийн газар, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас олон нийтэд нээлттэй зарласан буцалтгүй нөхцөлтэй сургалт болон хүмүүнлэгийн тусламж, дэмжлэг

 

ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.